OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 2017-02-02T14:05:30+00:00

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru). Vaše osobné údaje počas objednávania sú na ceste k nášmu serveru prenášané šifrovaným kanálom tak, aby ich nikto nemohol po ceste dešifrovať.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií.

· Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.

· Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky.

 Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky (Zákon 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.)

IS prevádzkovateľa je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.:2308.

1. Prevádzkovateľ informačného systému www.miavei.sk:

Ing. Jana Ilavská –  DENVEA, Šrobárova 2668/27, 058 01  Poprad, IČO: 46 941 550

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.miavei.sk

2. Sprostredkovateľ:

Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124

3. Účel spracovania osobných údajov

· Vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

· Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.

· Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

· Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke minimi.sk

· Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje: meno a priezvisko / Obchodný názov*, adresa trvalého bydliska / sídla*, IČO*, DIČ*
 • Údaje pre doručenie: meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu – vyžadujú ho prepravné spoločnosti
 • Kontaktné údaje: meno kontaktnej osoby*, telefónne číslo – pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom. Adresa elektronickej pošty – pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
 • Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
  • Číslo občianskeho preukazu – ochrana Vás aj nás – aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Údaje o Vašich objednávkach – pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

· Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

· Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

· Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO:36631124

· Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

· Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

· Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

· Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.miavei.sk v časti Môj účet” – osobné údaje, adresy.

· Zákazník udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajom môže kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiace od doručenia odvolania súhlasu a údaje budú následne vymazané.

· Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).

· Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

· Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

· Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré
   sú predmetom spracúvania.
  • Likvidáciu jej osobných údajov

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@miavei.sk písomne.

8. Súbory cookies

Za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre Vás využívajú naše stránky súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia v počítači, alebo zariadení pri návšteve našej webovej stránky. Používaním súborov cookies nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním nezhromažďujeme osobné údaje a ani ich neposkytujeme tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním našej webovej stránky súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve našej webovej stránky a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním našej webovej stránky.

ČO SÚ SÚBORY COOKIES?

Súbor cookies je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú: prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIES?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

AKO KONTROLOVAŤ SÚBORY COOKIES?

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIES?

Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.